to spoil (somebody's enjoyment of something) ne demek

  1. to spoil (somebody's enjoyment of something) : haram etmek