tonnage ne demek

  1. tonnage : tonaj
  2. tonnage : tonaj