very, extremely, greatly ne demek

  1. very, extremely, greatly : gayet

gayet ile ilgili cümleler

  1. gayet tabii olarak
    as a matter of course