vvorthy of credıt ne demek

  1. vvorthy of credıt : kredili