Japanese ne demek

  1. Japanese : Jap
  2. Japon : Japanese
  3. Japon (Japonca) : Japanese
  4. Japonca : Japanese