Satan, devil, devilish, crafty ne demek

  1. Satan, devil, devilish, crafty : şeytan