accommodation ladder ne demek

  1. accommodation ladder : borda kamara
  2. accommodation ladder : bordaiskelesi