airy, having plenty of air ne demek

  1. airy, having plenty of air : havadar