balanced step ne demek

  1. balanced step : dengeli basamak