bark pit ne demek

  1. bark pit : tabakahanede kabuk çukuru