basic lead chromate ne demek

  1. basic lead chromate : bazik kurşu kromat