basis set ne demek

  1. basis set : temel küme

temel küme ile ilgili cümleler

  1. temel küme
    basis set