bestially, rudely, stupidly ne demek

  1. bestially, rudely, stupidly : hayvanca

hayvanca ile ilgili cümleler

  1. hayvanca
    beastly