by turns, alternately ne demek

  1. by turns, alternately : münavebe ile