critical path ne demek

  1. critical path : kritik yol

kritik yol ile ilgili cümleler

  1. kritik yol
    critical path
  2. kritik yol yöntemi
    critical path method
  3. kritik yol çizelgelemesi
    critical path scheduling