curtail step ne demek

  1. curtail step : birinci basamak