digital to analog transducer ne demek

  1. digital to analog transducer : sayısal analog dönüştürücü

sayısal analog dönüştürücü ile ilgili cümleler

  1. sayısal analog dönüştürücü
    digital to analog transducer