dynamic dump ne demek

  1. dynamic dump : dinamik döküm

dinamik döküm ile ilgili cümleler

  1. dinamik döküm
    dynamic dump