dynamic range ne demek

  1. dynamic range : dinamik erim

dinamik erim ile ilgili cümleler

  1. dinamik erim
    dynamic range