ecstasy, rapture, frenzy ne demek

  1. ecstasy, rapture, frenzy : vecit