insertion point ne demek

  1. insertion point : (araya) ekleme noktası
  2. insertion point : araya ekleme noktası