main lobe ne demek

  1. main lobe : ana kulak

ana kulak ile ilgili cümleler

  1. ana kulak
    main lobe