main station ne demek

  1. main station : ana istasyon

ana istasyon ile ilgili cümleler

  1. ana istasyon
    master station