master/slave system ne demek

  1. master/slave system : ana-bilgisayar/uydu-bilgisayar