qualitative analysis ne demek

  1. qualitative analysis : kalitatif analiz
  2. qualitative analysis : nitel çözümle