shy, bashful, ashamed ne demek

  1. shy, bashful, ashamed : mahcup