the clink ne demek

  1. the clink : hapishane

hapishane ile ilgili cümleler

  1. hapishane
    prison