to bulge, sag ne demek

  1. to bulge, sag : bel vermek