to come to naught; to fail; to fall through ne demek

  1. to come to naught; to fail; to fall through : akım kalmak