vanish into thin air ne demek

  1. vanish into thin air : sırra kadem basmak