Nonconformity ne demek

  1. Nonconformity : resmi kiliseye uymama
  2. nonconformity : uymayı reddetme