chemisorption ne demek

  1. chemisorption : kemisorpsiyon