devastation ne demek

  1. devastation : harap etme