dram ne demek

  1. dirhem : dram
  2. dram : drama
  3. dram : drama, tragic event