isodynamism ne demek

  1. isodynamism : izodinami