shirting ne demek

  1. shirting : gömleklik kumaş