ATM ne demek

  1. ATM : bkz. Adobe Type Manager
  2. ATM : bkz. Asynchronous Transmission Mode
  3. ATM : bkz. Automated Teller Machine