Euro ne demek

  1. Euro : Euro

euro ile ilgili cümleler

  1. 12,00 YTL, 6 Euro karşılığıdır
    12,00 New Turkish Liras equals to 6 Euros
  2. Tabii ki Euro olarak da ödeyebilirsiniz
    Of course, you can pay in Euro, too
  3. Euro
    Euro