V neck ne demek

  1. V neck : V yaka

v yaka ile ilgili cümleler

  1. V yaka mı yoksa yuvarlak yaka mı istersiniz?
    Would you like a V-type collar or round collar?