abreast ne demek

  1. abreast : yan yana

yan yana ile ilgili cümleler

  1. yan yana
    abreast
  2. Yan yana odalarda kalabilir miyiz?
    Could we have adjoining rooms?