dichloromethane ne demek

  1. dichloromethane : diklorometan