hail ne demek

  1. hail : dolu
  2. hail : dolu halinde yağmak
  3. hail : salon
  4. hail : selamlamak