hope ne demek

  1. hope : ummak
  2. hope : umut
  3. hope : umut etmek