horizontally ne demek

  1. horizontally : yatay olarak