jurisdiction ne demek

  1. jurisdiction : kaza yetkisi
  2. jurisdiction : yargı
  3. jurisdiction : yargı hakkı
  4. jurisdiction : yargı yetkisi