lain ne demek

  1. lain : Lie

lie ile ilgili cümleler

  1. Julie Smolyansky der ki
    Julie Smolyansky says