literacy ne demek

  1. literacy : okuma yazma
  2. literacy : okur yazarlık
  3. literacy : okuryazarlık