poverty-stricken ne demek

  1. poverty-stricken : çok yoksul
  2. poverty-stricken : yoksul