preparation ne demek

  1. preparation : hazırlama
  2. preparation : hazırlık
  3. preparation : nazırlık