purgative ne demek

  1. purgative : müshil
  2. purgative : pürgatif